جبهۀ ملى و هیئت کانگرس امریکا باردیگر بر نظام پارلمانى تاکید کردند

جبهۀ ملى و یک هیئت کانگرس  امریکا بر  تغییر در ساختار نظام سیاسى از ریاستى به پارلمانى تاکید نموده میگوید که نظام پارلمانى بهترین بدیل براى بُن بست هاى سیاسى کنونى است.

این مطلب در اعلامیه مشترک که امروز (٣حمل ) ازسوى جبهه ملى

افغانستان و هیئت کنگره ایالات متحده امریکا درکابل صادرگردید،آمده است.

دراین اعلامیه مشترک گفته شده که جبهه ملى افغانستان وهیئت کنگره

ایالات متحده امریکا براصلاحات عمیق در ساختار سیاسى افغانستان،پیش

از تکمیل خروج نیروهاى خارجى از کشور تاکید مى کندو معتقداست که فساد 

 وعدم شفافیت حاکم برنظام سیاسى افغانستان؛ ریشه درساختار نظام

کنونى دارد.

در اعلامیه مشترک  تاکیده شده که نظام پارلمانى که درآن توزیع قدرت درسطح

اجرایى در ولایات صورت گرفته باشد،بهترین بدیل براى خروج از بن بست هاى

سیاسى کنونى است.

این اعلامیه مشترک که ازسوى احمدضیاء مسعود رییس جبهه ملى

در کنفرانس خبرى مشترک با یکى از اعضاى هیئت کانگرس بااشتراک

هیئت رهبرى این جبهه قرائت میگردیددرآن گفته شده که این  جبهه وهیئت

کانگرس ایالات متحده امریکا برضرورت تغییرات مناسب درساختارسیاسى

کشور،بعداز مباحثات گسترده همه جوانب افغانى وحصول وفاق ملى، ت

اکیدمى کنند.

دراین اعلامیه مشترک آمده است: ((  جبهه ملى افغانستان وهیئت

کانگرس ایالات متحده امریکا، از روندمصالحه درافغانستان استقبال مى کند.اما

 صلح نباید عدالت را قربانى کند؛بنا براین هرگونه اقدامى که ارزش هایى

مندرج قانون اساسى افغانستان را نادیده گیرد،مردوداست.))

در اعلامیه برمبارزه  قاطع وهمه جانبه باتروریزم تاکید شده و به این عقیده اند

که خروج نیروهاى بین المللى از افغانستان در صورتى مسوولانه خواهدبودکه 

 ضمانت هاى کافى، از(( بازگشت ناپذیرى روند دموکراسى ونابودى هراس

افکنان به وجود آید.))

لیوى گومرت Louie Gomert   که به نماینده گى از هیئت کانگرس امریکا در

 این کنفرانس خبرى صحبت میکرد؛ گفت : ((ما وجبهه ملى از روندصلح حمایت

میکنیم اما تاکیدمیکنیم که باید تمام جوانب دراین پروسه سهیم باشند. ))

موصوف گفت که جبهه ملى و مردم افغانستان نگرانى دارندکه بعداز خروج ن

یروهاى آیساف ،دموکراسى از بین خواهد رفت ومردم افغانستان برگشت

طالبان را تحمل ندارند.

همچنان وى در مورد اینکه یکى از اعضاى این هیئت در دبى از سفر به افغانستان

منع شده گفت که در میدان هوایى دوبى، از این عضوکانگرس خواسته شدتا در 

آنجا باقى بماند.

نامبرده در رابطه به این که این  عضو کانگرس ازطرف کى از سفر به افغانستان

 منع شد؛  معلومات بیشتر ارایه نکرد. اما گفت که در این مورد حرف هاى دیگر

را بعداز برگشت به امریکا ارایه میکنند.

احمد ضیاء مسعود نیز منع رئیس هیئت مذکور از سفر به افغانستان را محکوم

 نمود.

قابل یاد آوریست که حدود سه ماه قبل نیز، شمارى از اعضاى ارشد جبهۀ

ملى به شمول محمد محقق ، عبدالرشید دوستم و احمد ضیاء مسعود به

جرمنى از سوى شمارى از اعضاى کانگرس امریکا غرض بحث روى تغییر در

 نظام سیاسى در کشور دعوت شده بودند.

سفر آنان و بحث روى تغییر نظام سیاسى در کشور، از سوى دولت افغانستان و

 شمارى از حلقات فرهنگى و سیاسى محکوم شد و بحث روى همچو مسایل

را خلاف منافع ملی خواند.

وزارت خارجۀ افغانستان با اصدار اعلامیۀ گفته بود که دولت افغانستان؛ نقش ا

فراد و نهادهای خارجی را مداخله در امور داخلی مملکت تلقی نموده آن را

تقبیح می نماید، و تصریح می کند که چنین حرکتی باید در آینده تکرار نشود.

سفارت ایالات متحده امریکا نیز با صدور اعلامیۀ گفته بود که حمایت درازمدت

امریکا از یک افغانستان متحد بر اساس قانون اساسی افغانستان، اعلام داشته

و تاکید کرده است که هرگونه اظهارات مغایر این امر، کا ملاً بی اساس میباشد.

دولت افغانستان در واکنش به نشست برلین مى گوید: مخالف هرگونه جلسات، اقدامات و اظهاراتی می باشد که در مغایرت با روحیۀ وحدت ملی و اصول

مندرج در قانون اساسی افغانستان باشد.

فرستنده: حاجی متینجک

/ 0 نظر / 8 بازدید