همه خرها را به یک چوب نمی رونند

همه خرها را به یک چوب نمی رونند!میان اشخاص باید فرق گذاشت. مردی از دهی می گذشت ناگاه بوی نا خوشایندی به شامه اش رسید از جوانی روستایی پرسید:این بو از کجاست ؟جوان گفت:در همین نزدیکی خری عمرش را به شما داده و این بو از ان خر مرده است ! سوال کننده از جواب ابلهانه و تعبیر جوان سخت ناراحت شد و به راه خود رفت و در راه به مردی سالخورده رسید و گفت :چرا مردم این ده ،این اندازه بی تربیت هستند؟مرد پیر گفت :شما به چه دلیل چنین حرفی را می زنید؟ مرد ماجرا را باز گفت .پیر مرد گفت : عجب عجب !خیلی باید ببخشید ان جوان ، پسر من است و متوجه حرف زدن خود نشده من هزار بار به او گفته ام که همه خر ها را به یک چوب نمی رونند ولی باز به شما چنین حرفی زده !!(گزیده ی سخن بزرگان )

محمد هاشم رستمیان

/ 0 نظر / 39 بازدید