پیرامون امید و ارزو

پیرامون امید و آرزو! هر امیدی -جز امید به خدای بزرگ -خالص نیست ." حضرت علی (ع) "اگر روزی امید در زندگی انسان رخت بر بندد وثابت شود که تمام کوشش ها بیهوده است ، انسان دست از فعالیت بر می دارد و بالنتیجه زندگی از روی کره زمین محو می گردد. "؟" اگر آرزو و خواب از انسان گرفته شود ، بدبخت ترین موجود روی زمین است " کانت" این جمله کوتا ه حاوی جمیع نصایح است : امید وار باش ! امید در زندگانی همان قدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان ."هو گو" نا امید ،کسی است که پذیرفته است در میان تمامی موجودات ،ضعیف ترین باشد. "؟"از دست دادن امید پوچ و ارزویی محال ،خود موفقیتی بزرگ است."شکسپیر"

محمد هاشم رستمیان

/ 0 نظر / 33 بازدید