استقلالیت فکری وخود اتکاءی


 استقلالیت فکری وخود اتکاءی

از دکتاتوری تا دمکراسی هیچ گاه برای قشر جوان مجالی استقلالیت فکری وخود اتکاءی داده نشده همواره در زیربار متکی بودن و وابستگی در فراخ نای تاریخ دست پا زده بنأ بر عوامل باز دارنده هرگر نتوانسته در برابر چنین روند نا میمون مستقیلانه فکر کند وخود را منحیث یک موجود پویا ومتحرک خلاق تبارز دهد اگر به پس منظر تاریخی با نگاه ژرف نظر اندازیم نه تنها برای رشد وتبارز شخصیت وهویت این قشر بالنده موقع داده نشده بل همیشه دسخوشی آماج واهداف حامیان استبداد واستعمار وتحجر و زالو های خون آشام قرار گرفته است پیام من روستا نشین به شما روشن فکران وآینده سازان قشر متحول این است که از فضای باز سیاسی با عقلانیت وتفکر سیاسی ونگرش ودید خرد مندانه بهره جسته علیه پدیده های مشءوم ومبتزل وعقب گراه با حربه خرد ودانشه والی خویش جدی مبارزه نموده وبیش از این نگزارید از شما منحیث ابزار و وسیله در بازی های سیاسی وسیر تحولات بر اساس روابط بهره گیری صورت گیرد با انرژی و جسارت وکیاست وخلاقیت واستیقامت وپایه داری از گردنه های پر خم وتاریخ باسلامت گذشته ودر پهنا دشت های این جغرافیای پر افتخار جایگاه خویش را در بلندای تاریخ دریابید تا در باتلاق های گزار زمان گیر نمانده وزیرباری احسان رابطه ها هویت خویش را خدشه دار نسازید
(نویسنده محمد هاشم رستمیان )
Foto: ‎استقلالیت فکری وخود اتکاءی  از دکتاتوری تا دمکراسی هیچ گاه برای قشر جوان مجالی استقلالیت فکری وخود اتکاءی داده نشده همواره در زیربار متکی بودن و وابستگی در فراخ نای تاریخ دست پا زده بنأ بر عوامل باز دارنده هرگر نتوانسته در برابر چنین روند نا میمون مستقیلانه فکر کند وخود را منحیث یک موجود پویا ومتحرک خلاق تبارز دهد اگر به پس منظر تاریخی با نگاه ژرف نظر اندازیم نه تنها برای رشد وتبارز شخصیت وهویت این قشر بالنده موقع داده نشده بل همیشه دسخوشی آماج واهداف حامیان استبداد واستعمار وتحجر و زالو های خون آشام قرار گرفته است پیام من روستا نشین به شما روشن فکران وآینده سازان قشر متحول این است که از فضای باز سیاسی با عقلانیت وتفکر سیاسی ونگرش ودید خرد مندانه بهره جسته علیه پدیده های مشءوم ومبتزل وعقب گراه با حربه خرد ودانشه والی خویش جدی مبارزه نموده وبیش از این نگزارید از شما منحیث ابزار و وسیله در بازی های سیاسی وسیر تحولات بر اساس روابط بهره گیری صورت گیرد با انرژی و جسارت وکیاست وخلاقیت واستیقامت وپایه داری از گردنه های پر خم وتاریخ باسلامت گذشته ودر پهنا دشت های این جغرافیای پر افتخار جایگاه خویش را در بلندای تاریخ دریابید تا در باتلاق های گزار زمان گیر نمانده وزیرباری احسان رابطه ها هویت خویش را خدشه دار نسازید  (نویسنده محمد هاشم رستمیان )‎
/ 0 نظر / 69 بازدید