فرهنگ در چهار دیواری شهرها !

فرهنگ در چهار دیواری شهرها !
اگر در پروسه پرپییج و تاب تاریخ نگاه ژرف انداخته شود یکی از عوامل تداوم مصایب تاریخی در طول سالیان متمادی تگرش سطحی وگذرا نسبت به ارزش فرهنگ وعدم توجه به حضور یک بدنه بزرگ جامعه که در مناطق روستایی تداوم حیات دارند خواهد بود .
حرکت وجنبش وخیزش های مردمی بنابر موجودیت محرومیت وحق طلفی ، عقب ماندگی فرهنگی ،اقتصادی از اقامت گاه این ستیغ نشینان آغاز یافته ، تهاجم سیل آسای روستا نشینان وحضور پررنگ آنها در جنبش ها مسبب پاین آوردن حاکمان ازمسند قدرت گردیده وبرتدوام قدرت آنها نقطه پایان بخشیده است.ولی باتاسف در اکثر موقع در سیر تحولات و دیگرگونی های سیاسی و اجتماعی از احساسات روستا نشینان استفاده ابزاری صورت گرفته است .هرکسی برسریر قدرت تکیه زده این بدنه بزرگ اجتماع را در طاقچه ذهول وفراموشی گذاشته است .
همه میدانند که مردم روستا نشین درمیدان نبرد باصلابت ومقاوم در جنگ وصلح پاکدل وپاک باز اند ،روستانشینان پاسداران فرهنگ اصیل بومی وحافظ پاسدار هویت فرهنگ ملی در برابر یورش و تهاجم فرهنگ های مهاجم بودند .
چرا فرهنگ در چهاردیواری شهرها محصور گردیده وهرچند گاه نظریه پردازان نقیصه های فرهنگ شهری را باز تولید فرهنگ روستایی میدانند ، این یورش لفظی و سد سازی ها خیلی ها نگران کننده خواهد بود ،پس دراین راستا مقصر کیست ؟
فرهنگیان وروشن فکران آگاه اند ، فرهنگ گریزی وفرهنگ ستیزی و جامعه را در چهارچوب تنگ و تاریک جهل ظلمت وعدم رشد فرهنگی نگاه داشتند از میراث های شوم دوران حاکمیت های استبدادی وابسته به استعمار بوده نقاط که بنابرعلل وعوامل مختلف آسیپ پذیر وچالشزا وبحران آفرین بوده مناطق روستایی خواهد بود .
بدید من روستا زاده اگر دیوار وموانع های وابسته به رژیم های فرهنگ ستیز ،استبدادی وعقب گرا از پیش رو برداشته نشود وبروسعت وفراخی این جغرافیا ونقاط دوردست آن ازدید فرهنگی توجه صورت نگیرد ،این عقب گرد و بی مبالاتی در رابطه باروستا نشینان جفابزرگ ونابخشودنی است .
باتداوم سیاست های نامتوازن وغیر عادلانه در برهه گذر زمان وتاریخ کشور این روستا نشینان اند که طعم تلخ این بی عدالتی وبیتفاوتی را چشیده ومیچشند .
محمد هاشم رستمیان

/ 0 نظر / 83 بازدید