شایسته سالاری

شایسته سالاری یکی از رکن وپایه های اساسی در نظام دیمو کراسی است..
اگر بر ضوابط وارزش ها ارج گذاشته نشود وروابط که یکی از سنت های قدیمی وشالوده واساس نظام های دکتا توری استبدادی گذشته خاتمه داده نشود تکرار چنین روند میتواند نگرانی مردم را نسبت به نظام آینده بیشتر ساخته وزایشگر فاصله میان مردم ودولت خواهد بود. اگر کاندیدای موفق جهت تصهیح وپر ساختن این خلأ در زمینه اقدامات عملی وجدی ننمایند به نظر بنده بنأ تحلیل وبر داشت از اوضاع جاری وکذشته جرثومه این بنیاد خطیر از بیخ بن برداشته نشودچالش های بزرگتری فراراهی نظام آینده قرار خواهدگرفت. بنأ امید وارم که کاندیدای موفق این موانع را از سر رای خود دور ساخته ومتکی بر چار چوبندی این نظام بر اصل شایسته سالاری توجه نموده در جهت گزینش شایسته ها ما شاهید دگر گونی تحولات شگرف تلالؤ ودرخشش مضاعف درعرسه های مختلف در سرتاسر کشور خواهد بودیم
 
 
(نویسنده محمد هاشم رستمیان)
Foto: ‎شایسته سالاری یکی از رکن وپایه های اساسی در نظام دیمو کراسی است.. اگر بر ضوابط وارزش ها ارج گزاشته نشود وروابط که یکی از سنت های قدیمی وشالوده واساس نظام های دکتا توری استبدادی گزشته خاتمه داده نشود تکرار چنین روند میتواند نگرانی مردم را نسبت به نظام آینده بیشتر ساخته وزایشگر فاصله میان مردم ودولت خواهد بود. اگر کاندیدای موفق جهت تصهیح وپر ساختن این خلأ در زمینه اقدامات عملی وجدی ننمایند به نظر بنده بنأ تحلیل وبر داشت از اوضاع جاری وکزشته جرثومه این بنیاد خطیر از بیخ بن برداشته نشودچالش های بزگتری فراراهی نظام آینده قرار خواهدگرفت. بنأ امید وارم که کاندیدای موفق این موانع را از سر رای خود دور ساخته ومتکی بر چار چوبندی این نظام بر اصل شایسته سالاری توجه نموده در جهت گزینش شایسته ها ما شاهید دگر گونی تحولات شگرف تلالؤ ودرخشش مضاعف درعرسه های مختلیف در سرتاسر کشور خواهد بودیم (نویسنده محمد هاشم رستمیان)‎
/ 0 نظر / 23 بازدید