آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند.


آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند.

نویسنده محمد هاشم رستمیان از ولسوالی خواهان

 

پیرامون واندرون این معقول مفاهیم گسترده وجود دارد اگر روی مفاهیم در محور وماحول این مقوله با دید و تفکر عمیق جستجو وتحقیق نمایم چقدر شگفت انگیز است یک مقوله با چند واژه که نیم سطر را احتیوا نمی کند در مفاهیم مانند بحریست که انتها ندارد در واقع نمیتوان بایک بحث اجمالی ابعاد گسترده این مقوله را در این نویشته گنجانید ببنید عقل انسانی بزرگترین داور ویگانه ملاک ارزیابی همه پدیده های طبعی واجتماعی است دانشمندی میگوید "ما که جوهریم کافی است که بیندیشم تا آیده جوهر را در خویش کشف نمایم " تعین خطوط سرنوشت وگزینش در صراط های زندگی وابسته ژرف به این مقوله دارد خداوند(ج)انسان را آزاد خلق کرده وبرای هر انسان اعضای پنج گانه وعقل خرد عطا نموده چگونه میتوان آنچه اندرون انسان در این چهار دیواری گوشتی برای فعالیت وتحرک وپویای وجود دارد در مسیر درست استفاده کرد در هر جوامع و چهار چوبه جغرافیای که در سطح یک خوانواده فرد مسؤلیت سترگ در راستای تأمین عدالت داشته وعدالت جرثومه اصلی بااین مقوله دارد از زمانیکه فرماسیون یا طبقه بندی اجتماعی به وجود آمد بنأبر تحلیل از ادوار گزشته تا اکنون ثابت گردیده افراد بنا بر نبود قوانین وقواعد باز دارنده قدرت همواره عدالت دستخوشی آماج چنین یک روند نا متعادل قرار گرفته بنأ بر عدم رعایت قانون فرد مقتدیر و زوزمند چه در سطع پاین و در ردهای بالای زیر تأثر معیار های نا متوازن وکنش های نا بخردانه قرار گرفته که در کل از صرات های اصلی منحرف گردیده آنچه خود خواسته آزادی وحقوق وتمام ارزشهای انسانی را زیر پا گزاشته است اگر به نحو ساده تر بگویم اگر شخصی توسط شخصی دیگر مورید طعن وتجاوز قرار گیرد اخازی فساد غارت اموال تجاوز در حریم شخصی کسی دها موارید غیر اخلاقی وانسانی دگر آنچه گفته شد اگر همچو روش غیر اخلاقی انسانی بالای خود عمل کننده انجام پذیرد پذیرفتنی خواهد بود "دانشمندی میگوید هر آنچه انسان را از انسان بودن وفطرت واقعی اش دور نماید مایه تباهی است"

/ 0 نظر / 25 بازدید