واقعیت پشت پرده در ارتباط با "نجیب الله کابلی"

توسل کرزی به شیوه های کثیف و غیر قانونی استخبارات

در ارتباط با فساد گسترده در دستگاه دولتی و سوء استفاده از منابع دولتی و صلاحیت های وظیفوی٬ سالهاست از جانب جامعه جهانی٬ جامعه مدنی افغانستان و شخصیت های چیز فهم حرفهای جدی  مطرح میشود.  آقای کرزی و اطرافیانش در بسیاری موارد با سکوت به این انتقادها پاسخ داده اند. سکوت  از دید جنگ روانی یکی از روش های موثر است. انتباه در جامعه این است که تیم حاکم تا آن حد از حیثیت و وقار فاصله گرفته اند  که دشنام های لفظی و نوشتاری برایشان تاثیر گذار نیست. اما کمتر کسانی در ارتباط به اینکه چگونه تیم حاکم تحت پوشش دموکراسی از امکانات و منابع دولتی علیه جامعه مدنی - اوپوزیسیون سیاسی استفاده سو می نمایند  پرداخته اند. به اساس قانون اساسی افغانستان حکومت اجازه ندارد صدای اعتراض مدنی را  با دسیسه سازی علنی و غیر علنی خنثی سازد. توقع همیشه این بوده است که به این اعتراض و صدا ها از مجرای قانونی پاسخ داده شود. این نوشته پرده از روی یکی  از شیوه های دسایس کرزی و اطرافیانش بر می دارد.

آقای نجیب الله کابلی درین روز ها علیه جبهه ملی اتهاماتی را عنوان کرده است اما این نوشته دفاع از جبهه ملی یا محکوم کردن نجیب الله کابلی نیست٬ فقط حقیقت پشت پرده است.

بعد از بازگشت از همایش که در ولایت تخار برگزار شده بود٬ معاون اوپراتیفی امنیت ملی بنام داکتر ضیا که در واقع سواد کافی هم ندارد با پسر کاکای مارشال فهیم بنام گلستان که معاون ریاست امنیت کابل است میروند نزد نجیب الله کابلی و برایش میگویند که اگر علیه جبهه ملی این اتهامات را وارد نمایی برایت امتیاز هایی را میدهیم. در اول نجیب الله  کابلی کمی تردید داشت ولی بعدا برایش میگویند که اگر قبول نداری بالایت دوسیه هایی است که دوباره آنرا تحریک می نماییم. نجیب الله کابلی قبول میکند و بعدا بالای آنکه چه بگوید همرای مارشال فهیم مشورت میکنند. مشوره با مارشال فهیم در قصر روستایی اش در دهکده مرز صورت میگیرد. بعد از آنکه نجیب الله اتهامات را علیه جبهه ملی وارد می نماید از ریاست امنیت ملی خواستار امتیازات مادی و حفاظتی میشود که برایش یک موتر زرهی و پنج نفر محافظ با لباس های شخصی میدهند.

اما این امکانات را داکتر ضیا از کجا بدست آورد؟

یکی از قاچاقبران مشهور به اسم لطف الله شکردره یی که از جانب داکترضیا حمایت میگردد و موتر زرهدار را که برای  نجیب الله کابلی داده اند یکی از تحایف و یا یکی از جزیه هایی است که لطف الله به داکتر ضیا داده بود. یعنی اگر امروز تحقیقات شود امنیت ملی میتواند بگوید که موتر زرهدار شخصی است دولتی نیست. اما پنج نفر بادیگاردان داده شده به نجیب الله کابلی مربوط به یکی از قطعات خاص امنیت ملی میشود که توسط انگلیس ها تعلیمات داده شد اند. باید به سفارت انگلستان خبر داد که از کمک شان چگونه استفاده میشود اینها  تعلیمات دیده بودند که با ترورئیست ها مقابله نمایند نه اینکه محافظ نجیب الله کابلی باشند. 

امروز آقای داکتر ضیا معاون امنیت ملی رهسپار دوبی گردید٬ چرا و در آنجا چه میکند؟

سال قبل بالای یک شرکت بزرگ لوجستیکی بنام  راشد الهام حمله صورت گرفت. این حمله در واقع توسط عمال امنیت ملی انجام شده بود. مالک این شرکت سه تن برادران اند از پلخمری به نام های  انجیر فرهاد - حاجی سردار و حاجی شاه آقا. به تعقیب این حمله که در آن دوتا محافظ شرکت کشته شد داکتر ضیا مالک شرکت را دعوت کرد و گفت که اگر میخواهید محافظت شوید ودر  کار و بار تان به سلامت باشید با ما در تماس باشید و ما را شریک سازید از آن تاریخ به بعد تا امروز داکتر ضیا ازین شرکت حق میگیرد  و این یکی از چندین شرکتی است که توسط امنیت ملی محافظت میشود و در مقابل از مالکین آنها جزیه و پول گرفته میشود. داکترضیا خانواده اش را در دوبی جابجا نموده و با پول های هنگفتی که ازین نوع سرمایه گذاری ها بدست می آورد برای خود در دوبی زنده گی مجلل ساخته است. او ماهانه دوبار بخاطر تصفیه حسابات تجارتی و خبرگیری خانواده خود به دوبی میرود. برای یک معاون استخبارت که  نه تنها جواز قانونی ندارد بلکه از هر دید کفر است که در دوبی زنده گی کند. اینکه در دوبی علاوه به کار های تجارتی دیگر با کدام نهاد های جاسوسی متخاصم دید و باز دید می نماید معلوم نیست.

چندی قبل از شراکت داکتر ضیا با شرکت راشد الهام پسر کاکای مارشال فهیم که معاون امنیت ملی کابل است نیز واقف میشود. این شخص یعنی داکتر گلستان که نیز کم سواد است و به ناحق اسم داکتر را بالای خود گذاشته است میرود نزد شرکت راشد الهام و میگوید که شما به داکتر ضیا حق میدهید در حالیکه او نفر مارشال صاحب است و من پسر کاکای مارشال صاحب. و شرکت راشد الهام که حالا از برکت شراکت با امنیت ملی کار و بار بسیار مجلل دارد یک موتر زرهدار برای گلستان میدهد وبرایش ماهانه 15 هزار دالر نیز وعده پرداخت را میدهد که سه ماه است اجرا میشود. حالا مردم افغانستان شما خود قضاوت نمایید که یکی از دستگاه هایی که باید حفاظت از مردم نماید در چنین زدو بند هایی داخل اند چگونه میتوان ازین توقع داشت که به داد مردم برسند.

آنچه را کرزی انجام میدهد بدتر از عملکرد سازمان های خفاش دولت های سلطه گرا و دکتاتوری است. حد اقل در آن نظام ها یک تفکر وجود دارد و به این شکل به مسایل از دید منافع شخصی و آن هم با شیوه های سبک و کثیف دیده نمیشود. این است ماجرای کابلی یعنی قیمت حرفهای او یک موتر زرهدار کهنه از پیدا گری های امنیت ملی و پنج نفر محافظ با لباس شخصی. شاید داکتر ضیا این موتر را به قیمت بلند بالای امنیت ملی بفروش برساند.درین صورت هرکس یک فایده تجارتی درین برنامه گک کوچک نجیب الله کابلی دارد٬ اما وای به حال مردم افغانستان.

حد اقل آقای کرزی یک کار خوب کرده است. قبل از سفر به چین رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی از او خواهش کرد که نجیب الله  کابلی را ببیند آقای کرزی در جوابش میگوید کار خوب کردید ولی نجیب الله کابلی یک "دانگه یی" است. با آدم دانگه یی در درازمدت کار کردن مشکل است. در سطح خودتان حفظش کنید. یعنی دانگه یی با دانگه یی جور می آید. درین میان نقش مارشال که دانگه یی است یا بالاتر از دانگه یی معلوم نیست.


_____

اتهامات "نجیب الله کابلی" بر جبهه ملی بالی این سایت کلیک کنید

http://www.youtube.com/watch?v=TXwbbzjGtxY&feature=player_embedded#!

/ 0 نظر / 77 بازدید