جنایت تاریخی وکیل های شورا

جنایت تاریخی وکلای ولسی جرگه درمورد حذف هویت اقوام کشور !
امروز وکلای ولسی جرگه ذکر هویت های قومی درتذکره های الکترونیکی را رد کردند .
جالب اینجاست که ٨٠ تا ٩٠ فیصد نمایند گان اقوام محترم هزاره وتاجیک مخالف درج هویت مردم شان درتذکره های الکترونیکی بودند .
سوال اینجاست که به اساس کدام ماده ی از قانون اساسی اینها هویت ستیزی نمودند .

درماده ششم قانون اساسی نام اقوام ذکر گردیده ودرماده بیستم قانون اساسی نیز درسرود ملی نام اقوام تذکر رفته است .
من
دلیل این معامله پشت پرده را ندانستم، ترسم ازاین است که اینبار هویت اصلی
خود را هم درمقابل چند دالری معامله کردیم یا اینکه معامله سیاسی درکار
بوده ویاهم خواست موکلین این نماینده ها براین بوده که خواهان ثبت هویت شان
بنابر دلایلی نیستند .
اما مردم که درحوزه ی انتخابات من زندگی دارند، همه ی شان خواهان درج هویت شان بودند .
میدانم که مردم ما، امروز یا فردا بخاطر غفلت و عدم دفاع ازحق قانونی وانسانی شان، مارا محاکمه خواهند نمود وباید هم محکمه شویم .
ولی قبل از ما باید آنانیکه کارت سرخ داشتند، خاموش ماندند ویا حضور نداشتند باید جوابده باشند .
وکلای که گرایش به اعتلاف ملی وجبهه ملی داشتند بیشتر از دیگران مخالف درج هویت بودند .
ما
با جمعی از وکلای با احساس وبا درک که از همه ی اقوام ( پشتون، تاجیک،
هزاره، اوزبیک، ترکمن، ایماق، عرب، نورستانی ) بودند تا آخرین لحظه درمقابل
تصویب غیرقانونی وغیر دموکراتیک ایستاده گی نمودیم ولی متاسفانه تعداد ما
پنجاه جمع یک را پوره ننمود .
ما درحال گفتگو با نهاد های فعال مدنی وحقوقی هستیم که چگونه بتوانیم این قانون را پس بگردانیم .
اگر بااعتراض مدنی واعتصاب ممکن باشد آماده هستیم .
من
ازهمه ی مردم افغانستان که متعلق به هرقومی هستند، تقاضا مینمایم که
درمقابل نماینده گان هویت ستیز بسیج شوند و در راس این هویت ستیزان رییس
ولسی جرگه ورییس کمیسیون امنیت داخلی قرار دارد

منبع :تاجیک میدیا

/ 0 نظر / 22 بازدید