اعضاى افغان ملت درگیرى فزیکى نمودند

 

اعضاى افغان ملت درگیرى فزیکى نمودند

 

   

  حزب افغان سوسیال دیموکرات”دروقت
معرفى نامزداحتمالى براى انتخابات، با مخالفت برخى ازافرادى که خود را
اعضاى حزب افغان ملت میدانستند، مواجه شده،محفل برهم خورد ومنجر به درگیرى
فزیکى گردید.

حزب افغان سوسیال دیموکرات که رهبرى آنرا محمدامین واکمن بدوش
دارد، خود را حزب اصلى افغان ملت میداند،اما برخى دیگر این ادعا را رد
نموده، میگویندکه حزب افغان ملت یک حزبى است که  رهبرى آنرا ستانه گل
شیرزاد برعهده دارد.

 ریاست افتخارى افغان ملت را انوارالحق احدى وزیر تجارت به عهده دارد.

محمدامین واکمن رییس حزب افغان سوسیال دیموکرات درنشست امروز
نامزدى احتمالى خود در انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى را اعلام نموده، گفت :
((ما باهرشخص وهرسازمان سیاسى که با اهداف حزب ما موافق باشد،حاضرهستیم که
اتحادکنیم ،درغیرآن حزب،  مرا به حیث کاندیدمستقل به انتخابات معرفى نموده
است. ))

وى حکومت را در برگزارى انتخابات ناتوان دانسته، افزود که
باید یک حکومت انتقالى به میان آید تا بتواند زمینه را براى انتخابات شفاف
مساعد سازد.

واکمن علاوه کردکه افغان سوسیال دیموکرات درانتخابات آینده به
این باوراست که باید هرگونه برخوردقومى،زبانى،سمتى ومذهبى ازبین برودتایک
حکومت استوار به وحدت ملى به میان آید.

در اثناى سخنرانى ،شمارى از اشتراک کنندگان که خود را اعضاى
حزب افغان ملت به رهبرى ستانه گل شیرزاد معرفى میکردند،مانع ادامه نشست
گردیدندو این مخالفت منجربه درگیرى فزیکى شد.

گردانندگان نشست میخواستند،مخالفان را خارج کنند، اما آنها با
سرو صدا و اینکه نمى گذارند که کسى از نام افغان ملت سوء استفاده کند،
محفل را مختل کردند و طرفین با هم مشت و یخن شدند.

محمدولى وزیرى که خود را مشارو رییس افغان ملت معرفى کرد، گفت
که این نشست بخاطر حمایت مجدد ازحزب افغان ملت برگزارشده بود،اما”حزب
افغان سوسیال دیموکرات”موضوع را بطرف دیگر بردوموقف خود را در مورد
انتخابات اعلام نمود.

وى افزودکه افغان ملت چندماه قبل کنگره بزرگى را با شرکت
نمایندگان حزب از سراسر کشوردایر نمود و به اکثریت آراء ستانه گل شیرزاد به
حیث رییس وانوارالحق احدى به حیث رییس افتخارى حزب تعیین گردیدند.

وزیرى هشدار داد: (( ما اجازه نمیدهیم که حزب افغان ملت را به بخشهاى مختلف تقسیم نمایند و از نام آن سوء استفاده کنند.))

این نماینده حزب افغان ملت ادعا میکند، افرادى که نشست امروز
را تدویرنموده بودند،چندفرد مشخص هستندکه بخاطراهداف شخصى، دست به چنین
نشست هایى میزنند.

به گفته وى،حزب افغان ملت به ریاست ستانه گل شیرزاد جواز رسمى
دارد ودروزارت عدلیه ثبت است، اما افراد دیگرى در چوکات ”حزب افغان سوسیال
دیموکرات” از نام افغان ملت استفاده میکند و وزارت عدلیه باید جلو فعالیت
هاى غیر قانونى آنرا بگیرد.

گفتنى است که دوسال قبل در غیاب انوارالحق احدی رهبر حزب
افغان ملت، محمدامین واکمن ازسوی  برخى از اعضای این حزب بحیث رییس حزب
انتخاب گردید.

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 0 نظر / 8 بازدید