افشای نام پنج هزار قربانی :کشتارهای سازمان(اگسا)

 

 

 

 

گنجور
آثار سخنسرایان پارسی‌گو

 

 

 

 

 

کشتارهای سازمان
«اگسا»

افشای نام پنج
هزار قربانی

 

 1. غلام محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء.
 2. شیرالله ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقلاب.
 3. شجاع الدین ولد برهان الدین،متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.

 4. صفی الله ولد عبدالحلیم، محصل
  شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.

 5. سید محمد عیسی ولد سید محمد
  انو، ملا امام، مسکونه بغلان، خمینی.

 6. محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن،
  مسکونه کوهستان، اخوانی.

 7. رحمت الله ولد قربان شاه، سارن،
  مسکونه خان آباد، اخوانی.

 8. محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه
  نجراب، مدیر آرشیف قضاء، اخوانی.

 9. اسدالله ولد فضل الدین، بیکار،
  تبعه ایران، خمینی.

 10. سید علی رضا ولد سید علی اصغر،
  مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینی.

 11. جمال الدین ولد امان الدین،
  زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.

 12. خان وزیر ولد کلان وزیر، مامور
  تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینی.

 13. غلام رضا ولد قربان علی، رییس
  ترانسپورت الله پار،  مسکونه جمال مینه، خمینی.

 14. سیدالله ولد محمدآجان، مامور
  کارتو گرافی سروبی، ضد انقلاب.

 15. عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر،
  مسکونه فاریاب، اخوانی.

 16. محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم،
  مسکونه لوگر، ضد انقلاب.

 17. محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر
  هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.

 18. محمد علم ولد محمد اسماعیل،
  مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.

 19. عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل
  زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.

 20. عبدی محمد ولد توره خان، محصل
  حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.

 21. محمد عارف ولد گل علم، متعلم
  صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام، اخوانی.

 22. خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل
  طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.

 23. اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه
  بدخشان، اخوانی.

 24. محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر،
  مسکونه ننگرهار، اخوانی.

 25. سید حمیدالله ولد سید امین الله،
  معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.

 26. یارمحمد ولد گل محمد، معلم،
  مسکونه بغلان، ضدانقلاب.

 27. غلام عباس ولد عبدالاحد، بیکار،
  مسکونه پلخمری، اخوانی.

 28. اقبال احمدزی ولد امیر محمد،
  مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.

 29. سلطان حبیب ولد سلطان حمید،
  معاون احصاییه بغلان، مسکونه بغلان، اخوانی.

 30. محمد اسماعیل ولد خواجه معلم،
  مسکونه بغلان، اخوانی.

 31. شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار،
  مسکونه بغلان، اخوانی.

 32. گل رحمان ولد علیشاه، مامور،
  مسکونه بغلان، اخوانی.

 33. هدایت الله ولد علاو الدین،
  خیاط، مسکونه بغلان اخوانی.

 34. زمان الدین ولد نور الدین، مامور
  فنی، بغلان، اخوانی.

 35. صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار،
  مسکونه تخار، اخوانی.

 36. عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار،
  مسکونه تخار، اخوانی.

 37. حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد،
  زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.

 38. مولوی امام الدین ولد سید بخاری،
  ملام امام، مسکونه تخار، اخوانی.

 39. محمد اسماعیل ولد ملاسلام، مامور
  پروژه کوکچه، اخوانی.

 40. حبیب الرحمان ولد غریب شاه،
  بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.

 41. گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر،
  مسکونه تخار، اخوانی.

 42. فاضل خان ولد ملا فضل الله،
  مسکونه تخار، اخوانی.

 43. سید هدایت الله ولد سید اکبر،
  تخار، اخوانی.

 44. عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه
  تخار، اخوانی.

 45. حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه
  تخار، اخوانی.

 46. حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه
  تخار، تجار، اخوانی.

 47. سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار،
  تجار، اخوانی.

 48. جلال الدین ولد غلام محی الدین،
  مامور، مسکونه کابل، شعله.

 49. عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر،
  مسکونه کابل شعله.

 50. عسکر حسین ولد نور محمد حسین،
  مسکونه ده خدایداد، شعله.

 51. سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند
  مرکز، کابل، شعله.

 52. امین الله ولد عصمت الله، دوکاندار،
  مسکونه ده افغانان، اخوانی.

 53. نور محمد ولد آقا محمد، کارگر،
  مسکونه کارته نو، شعله.

 54. اسلام الدین ولد محمد افضل،
  بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.

 55. اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر،
  مسکونه ده خدایداد، شعله.

 56. عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 57. عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 58. خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 59. غلام جیلانی ولد محمد انور،
  جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

 60. سید زمان الدین ولد سید امان
  الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

 61. سلیمان ولد گل آقا، جگتورن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 62. محمد انور ولد محمد عمر، جگرن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 63. گل محمد ولد یار محمد، جگرن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 64. عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 65. محمد حسن ولد دولت محمد، مامور
  گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.

 66. غلام محی الدین ولد جمال الدین،
  مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله.

 67. حفیظ الله ولد عبدالله، تورن،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 68. نجیب الله ولد عبدالله، دوهم
  بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.

 69. محمد نعیم ولد بازگل، مامور،
  مسکونه واصل اباد شعله.

 70. محمد علی ولد خوشحال، مسکونه
  واصل آباد، شعله.

 71. شفیع الله ولد عبدالله، دوهم
  بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.

 72. ببرک، مامور شرکت برق کابل،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 73. محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 74. سید عبدالمناف، مامور ریاست
  ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.

 75. غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه،
  مسکونه واصل اباد، شعله.

 76. بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی
  حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.

 77. سید داوود، معلم مکتب علاوالدین،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 78. حمیدالله، مامور وزارت مالیه،
  مسکونه واصل آباد، شعله.

 79. عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه
  واصل آباد، شعله.

 80. علی خان ولد محمد سردار، مامور
  وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.

 

کابل افغانستان - مورخ 23/1/ 1358


 1. حمیدالله ولد الماس، دریم بریدمن
  تعمیرات، ساکن خان آباد، اخونی.

 2. زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه
  کوت، مایوییست.

 3. عنایت الله ولد محمد مقام، بیکار
  مسکونه لغمان، اخوانی.

 4. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم،
  دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.

 5. حبیب الله ولد حاجی عبدالله،
  مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.

 6. عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم،
  مسکونه لوگر، مایوییست.

 7. محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور
  تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، اخوانی.

 8. جمال الدین ولد غلام محی الدین،
  خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی.

 9. انجنیر زاهد ولد محمد رحیم،
  مامور جیالوجی، سکونه لوگر، اخوانی.

 10. معراج الدین ولد عبد الرسول،
  مامور در هلمند، مسکونه لغمان، اخونی.

 11. نصیر احمد ولد علی احمد، صنف
  دوازده، هوتلدار از کندهار، اخوانی.

 12. کریم الله ولد رحمت الله، مامور
  فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی.

 13. میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه
  لغمان، اخوانی.

 14. سید علم ولد محمد علم، معلم،
  مسکونه سروبی، اخوانی.

 15. مولوی سعادت ولد میرزا خان،
  مسکونه وردک، ملاامام، اخوانی.

 16. سید محمد ایوب ولد سید جعفر
  مالک پلازا هوتل، اخوانی.

 17. عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه
  وردک، اخوانی.

 18. محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه
  وردک، طالب، اخوانی.

 19. گل محمد ولد تاج محمد، بیکار،
  مسکونه پکتیا، اخوانی.

 20. نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی
  علوم طبی، اخوانی.

 21. محمد الله ولد محب الله، متعلم
  تخنیکم، مسکونه خوست، اخوانی.

 22. احمد مخدوم ولد خلیفه افضل،
  دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.

 23. میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا،
  اخوانی.

 24. داکتر امیر محمد ولد صفر محمد،
  داکتر، بدخشان، اخوانی.

 25. میر حسین ولد میر هادی، افراد
  نقلیه میدان هوایی، اخوانی.

 26. سیف الرحمان ولد محمد صادق،
  افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.

 27. سید احمد ولد فقیر محمد، آمر
  مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مایوییست.

 28. عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم،
  ساکن سالنگ وات، اخوانی.

 29. قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه
  وردک، اخوانی.

 30. عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر،
  مسکونه قندهار، مایوییست.

 31. فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار،
  مسکونه کندهار، مایوییست.

 32. یار قند ولد شینواری، داکتر،
  ساکت هود خیل، اخوانی.

 33. محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم،
  مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.

 34. محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم،
  چهاردهی ، مایوییست.

 35. حیات الله ولدمحمد مقام، غریب
  کار، مسکونه لغمان، اخوانی.

 36. گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان،
  اخوانی.

 37. عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 38. محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه
  وردک، متعلم، اخوانی.

 39. محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه
  وردک، محصل، اخوانی.

 40. سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه
  بغلان، طالب، اخوانی.

 41. محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی،
  اخوانی.

 42. جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان،
  تورن، اخوانی.

 43. مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور،
  ملا، لغمان، اخوانی.

 44. اسدالله ولد جان محمد، داکتر،
  مسکونه کابل، اخوانی.

 45. آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن
  سمنت خانه، مایوییست

 46. عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق
  ، مسکونه غزنی، اخوانی.

 47. محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه
  چنداول، مامور، اخوانی.

 48. عبدالله ولد غلام محمد، مسکونه
  لغمان، مامور، اخوانی.

 

کابل- افغانستان- مورخ -26-1-1358


 1. معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه
  شهرنو، اخوانی.

 2. قدرت الله ولد عبدالله ، مسکونه
  خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.

 3. رحمت الله ولد محمد اکبر، مسکونه
  کابل، دریورملی بس.

 4. محمد رفیع ولد پردل، مسکونه
  پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی

 5. نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه
  جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.

 6. عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز،
  مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقلاب.

 7. رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه
  دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگیانی، اخوانی.

 8. محمدصادق ولد عصمت الله، مامور
  صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانی.

 9. محمد داود ولد غلام سخی، مامور
  صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی.

 10. دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور
  ریاست ارزاق، مسکونه گردیز، اخوانی.

 11. سید محمد حسن ولد سید محمد حسین،
  خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی.

 12. غلام دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه
  کابل، اخوانی.

 13. نقیب الله ولد جمعه گل، دهقان،
  اشرار، مسکونه تگاب.

 14. قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک،
  مسکونه کنر، اخوانی.

 15. محمد الله ولد محب الله، محصل
  تخنیک، مسکونه بغلان، اخوانی.

 16. گل خان ولد بسم الله، معلم،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 17. شیر آقا ولد آغا محمد، معلم،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 18. محمد احسان ولد محمدخان، بیکار،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 19. حاجی عتیق الله ولد محمد اکبر،
  بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.

 20. عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 21. ملک نور ولد محی الدین، دهقان،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 22. عبدالقیوم ولد عبدالاحد، مسکونه
  وردک، اخوانی.

 23. عبدالقادر ولد غلام حضرت، معلم،
  مسکونه وردک، اخوانی.

 24. جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال
  متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد انقلاب.

 25. گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه
  لوگر، ترافیک هلمند، اخوانی.

 26. غلام سرور ولد غلام دستگیر،
  مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.

 27. محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه
  پکتیا، محصل ادبیات، اخوانی.

 28. محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه
  پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست.

 29. غلام صدیق ولد عاشور، مسکونه
  نهرین، اخوانی.

 30. غلام حیدر ولد غلام حضرت، مسکونه
  پنجشیر، داکتر، اخوانی.

 31. گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه
  میرامشاه، چوب فروشی، اخونی.

 32. شمس الدین ولد وزیر، مسکونه
  ننگرهار، داکتر، اخوانی.

 33. محمد الدین ولد غلام محی الدین،
  مسکونه وردک، جگرن، اخوانی.

 34. محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه
  لغمان، معلم، مایوییست.

 35. حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه
  لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.

 36. میر غلام حیدر ولد سید احمد،
  مسکونه کابل، سرطبیب قوای 990 راکت، خمینی.

 37. حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه
  جمال مینه، قراردادی، خمینی.

 38. دولت محمد ولد الله بیک، مسکونه
  جمال مینه، دریور، خمینی.

 39. محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه
  پکتیا، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.

 40. محمد ابراهیم ولد علی مردان،
  مسکونه فراه،ملاک، اشرار هرات.

 41. غلام حسن ولد مجنون، مسکونه
  فراه، ملاک، اشرار هرات.

 42. ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه
  پلخمری، اخوانی.

 43. محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه
  فراه، ملاک، اشرار هرات.

 

کابل افغانستان - مورخ  27بر28-1-1358


 1. ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال
  متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط سیلاب صافی.

 2. نور احمد ولد سید احمد، متعلم
  ابو حنیفه، اخوانی.

 3. احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل
  طب ننگرهار، اخوانی.

 4. دوست محمد ولد مهر دل، دهقان،
  مسکونه قلعه حسن شیوه کی، اخوانی.

 5. بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه
  لغمان، دهقان، به ارتباط پیرزاده.

 6. رحمت الله ولد عبدالصمد خان،
  متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی.

 7. شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه
  بهسود، خمینی.

 8. حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد
  حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.

 9. حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج
  محمد، دهقان، اشرار.

 10. حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج
  محمد، دهقان، اشرار.

 11. محمد آصف پوپل ولد غلام جان،
  مسکونه مکروریان، توطیه.

 12. نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه
  کارته سه، توطیه.

 13. امان الله ولد نصرالله، مسکونه
  کارته پروان، توطیه.

 14. غلام سخی ولد عبدالرسول، فیودال
  اعزامی، کندز.

 15. غلام رسول ولد سلطان، زمیندار،
  مسکونه بهسود، خمینی.

 16. محمد رسول ولد محمد حسن، زمین
  دار، مسکونه بهسود، خمینی.

 17. محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار
  مسکونه بهسود، خمینی.

 18. غلام نبی ولد سلطان، زمین دار،
  مسکونه بهسود، خمینی.

 19. صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد،
  مامور پشتنی تجارتی بانک، مسکونه بهسود، خمینی.

 20. عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند
  وزارت زراعت، مسکونه بهسود، خمینی.

 21. عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم،
  مسکونه بهسود، خمینی.

 22. شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه
  قره باغ، خمینی.

 23. مولوی عبدالباقی ولد یار محمد،
  مسکونه قره باغ، خمینی.

 24. سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر
  سید کیهان.

 25. امان الله ولد بازگل، دوهم برید
  من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

 26. شیر احمد ولد محمد علی، جگرن،
  مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.

 27. عین الدین ولد محراب الدین،
  مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقلاب.

 28. شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار،
  مسکونه لغمان، اخوانی.

 29. محمد عمر ولد رحم دل، مامور
  دافغا
/ 0 نظر / 90 بازدید