پیام ستیغ نشینان ر.ستا

 
پیام ستیغ نشینان روستا !!
 Foto: ‎استقلالیت فکری وخود اتکاءی  از دکتاتوری تا دمکراسی هیچ گاه برای قشر جوان مجالی استقلالیت فکری وخود اتکاءی داده نشده همواره در زیربار متکی بودن و وابستگی در فراخ نای تاریخ دست پا زده بنأ بر عوامل باز دارنده هرگر نتوانسته در برابر چنین روند نا میمون مستقیلانه فکر کند وخود را منحیث یک موجود پویا ومتحرک خلاق تبارز دهد اگر به پس منظر تاریخی با نگاه ژرف نظر اندازیم نه تنها برای رشد وتبارز شخصیت وهویت این قشر بالنده موقع داده نشده بل همیشه دسخوشی آماج واهداف حامیان استبداد واستعمار وتحجر و زالو های خون آشام قرار گرفته است پیام من روستا نشین به شما روشن فکران وآینده سازان قشر متحول این است که از فضای باز سیاسی با عقلانیت وتفکر سیاسی ونگرش ودید خرد مندانه بهره جسته علیه پدیده های مشءوم ومبتزل وعقب گراه با حربه خرد ودانشه والی خویش جدی مبارزه نموده وبیش از این نگزارید از شما منحیث ابزار و وسیله در بازی های سیاسی وسیر تحولات بر اساس روابط بهره گیری صورت گیرد با انرژی و جسارت وکیاست وخلاقیت واستیقامت وپایه داری از گردنه های پر خم وتاریخ باسلامت گذشته ودر پهنا دشت های این جغرافیای پر افتخار جایگاه خویش را در بلندای تاریخ دریابید تا در باتلاق های گزار زمان گیر نمانده وزیرباری احسان رابطه ها هویت خویش را خدشه دار نسازید  (نویسنده محمد هاشم رستمیان )‎
 
 
 
{ نویسنده محمد هاشم رستمیان از شهر ستان ( ولسوالی) خواهان }

اگر به صفحات زرین تاریخ نگاه کنید حضور ملموس وپر رنگ این ستیغ نشینان روستای رادر سیر تحولات وچرخش رویدادهای عظیم تاریخی خواهید دید ؛ این تک سواران نترس واین ستیغ نشینان بی باک همواره بنا بر جسارت وشهامت وفداکاریهایکه در جهش ها وخیزش های مردمی از خود تبارز داده اند ؛ درسیرتاریخ جایگاه رفیعی رااحرازکرده اند در دوران جهاد ومقاومت همین ستیغ نشینان بودن که از نوامیس ملی ، تمامیت ارضی ، هویت وارزش های ملی واسلامی با پای مردی و جان نثاری تا مرحله تحول دفاع کرده اند ؛ ولی با تأسف بنأ بر عدم توجه زمامداران ؛ این توده های خاموش امروز درگردآب سهمگین ( ترس آور ) نا مرادی ، گرسنگی فقر وبیکاری دست وپا میزنند ؛ همه میدانند که فقرمبنای بزگترین آفات اجتماعی است ؛ کار و اشتغال صدای خشن فقر را خاموش میکند ؛ دانشمندی میگوید : وقتیکه انسان از بدست آوردن لقمه ی نان محروم شود محروم شدن انسا از بدست آوردن لقمه ی نان بزرگترین انگیزه است که اورا به جرایم سوق میدهد ؛ پیام و پیشنهاد ما ستیغ نشینان بر زمامداران سر زمین مان این است که ما دگر از جنگ ، خشونت ، برادر کشی ونگرش های جنگ ستیزانه خسته شدیم ؛ آروزو ها (آمال ) ما صلح ،آرامش و امنیت سر تا سری در کشور است ! از دولت آینده آرزو مندیم تا چالش ونگرانی هایکه فرا راه ما قراردارند با راهبرد و راهکارهای عملی بخاطر رشد جامعه ، فقر زدای ومحو بیکاری تصامیم عاقلانه اتخاذ نموده وبرای مردم ما زمینه کار واشتغال رادرعرصه های مختلف مساعد ساخته وبا در نظرداشت عدالت اجتماعی وحق شهروندی به این فاجعه درد ناک که دامن گیر مردم ما است خاتمه بخشند وقتی کسی در محاصره همه مشکلات قرار میگیرد میتواند دست به هر کار نامشروعی بزند ، جلو واقعه را پیش از وقوع باید گرفت و در این باره سعدی بزرگوار چه خوب فرموده است :

درختی که اکنون گرفتست پای
بنیروی شخصی براید زجای

و گر هم چنان روزگار هلی
به گردونش از بیخ برنگسلی

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پرشد نشاید گذشتن به پیل

" سعدی "
/ 0 نظر / 27 بازدید