جامعه جهانی صادقانه رفتار کند

ترکیب نامزدان ترکیبی نامتجانس و تصادفی است که از نظر فکری هیچ ارتباطی با
هم ندارند. آنچه این کاندیدها را به هم نزدیک کرده معامله و دالر است 

 

 

 

 

20 تن برای وارد شدن به کار و زار رقابت ریاست جمهوری نام نویسی کردند.
معیار وارد شدن در کار و زار انتخابات چیست؟ چرا باز هم فهرست انتخابات
طویل شد؟ آیا وارد شدن چهره ها به این روند با برنامه صورت گرفته است؟آقای فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل در این باره گفت: تعداد زیادی از
وزیران، والی ها، مشاورین رییس جمهور و وکلای پارلمان خود را کاندید ریاست
جمهوری کردند. نزدیک شدن برخی از این افراد تصادفی است و با یکدیگر تعلقات
فکری و اعتقادی ندارند. اما اکثر این افراد از تیم رییس جمهور است. باید
دید که این افراد چه برنامه ای ارایه می کنند. اگر برنامه ای جامع ارایه
کردند و دردهای مردم افغانستان و راه نجات از بحران موجود در افغانستان را
جستجو کردند و به آن اعتقاد داشتند می توان امیدی داشت.وی افزود: امیدواریم جامعه جهانی ما را در پشت پرده مظلوم نسازد و صادقانه
رفتار کند. در نتیجه خیانت رهبران مفسد کسی از تاجیک، هزاره، ازبک و ترک
تباران نتوانستند خود را کاندید کنند. 25 نفر کاندید همه از یک قوم هستند.
ترکیب نامزدان ترکیبی نامتجانس و تصادفی است که از نظر فکری هیچ ارتباطی با
هم ندارند. آنچه این کاندیدها را به هم نزدیک کرده معامله و دالر است.این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: خط کشی های غلط و ناقصی که در ارگ
مهندسی و توسط مشتی معامله گر به آن لبیک گفته شده است توسط مردم قابل قبول
نیست. موضوع اساسی اشتباهاتی است که این ها از کنفرانس بن تا به امروز
کردند و کار را به جایی رساندند که امروز در کشوری کثیر الاقوام یک نفر از
اقوام دیگر جرات ندارد که خود را کاندید کند. این دوره کاندید شدن بدتر از
هر دوره دیگر است چون حداقل در آن دوره آقای محقق جرات کرد که خود را
کاندید کند اما در این دوره تعداد زیادی واسطه کردند که آن ها را به حیث
معاون بگیرند. فاجعه است که امروز یک نفر هم جرات نمی کند خود را کاندید
کند. این وضع برای ما قابل تحمل نیست.وی در پایان گفت: مردم اسیر تفنگداران و حکومت فاسد هستند. ما آرزو داشتیم
که با کاندیدهای ریاست جمهوری و تیم جدید وضع تغییر کند اما می بینیم که
افراد تیم رییس جمهور خود را کاندید کردند و رییس جمهور وضعیت خود را حفظ
کرد. با حفظ وضع موجود قناعت مردم افغانستان و جامعه جهانی فراهم نمی شود.

اکثر کاندیدها با رفتن به سوی انتخابات برنامه ای ندارند. تعداد زیادی از
این ها برای علایق شخصی و منافع ارگ خود را کاندید کردند و یکی یکی به نفع
دیگری خواهند گذشت. در نتیجه چند کاندید اساسی باقی می ماند که راهشان مورد
قبول نخواهد بود و وضعیت وخیمی را بوجود خواهد آورد و انتخابات نتیجه مورد
نظر را به دست نخواهد داد.

فرستنده: الحاج میرزا قربان محمد

/ 0 نظر / 23 بازدید