بحران دوشخصیتی در میان ما

نوشته شده توسط  عین الدین " بهادری "

بحران دوشخصیتی در میان ما
-------------------------------
حنجره ام در گلو گیر افتاده ، و سرشت سانسور گرایی تمام هست و بود گردیده ، واژه های مرا باید او بپذیرد ، و آنهم با درک خود از خواست من . ممکن همین سرشت در درازای تاریخ جزء زندگی ما گردیده و حالا یک فرهنگ خوب به تعبیر مخاطب.
تاثیرات سوء ناشی از محیط بیرونی باعث ایجاد دوگانگی و بحران هویتی در شخص شده و انسان دو شخصیتی پدید می آید.
- شخصیت ظاهری 
- شخصیت باطنی
ما هایکه محصور قیودات سنتی ، دینی و عرف و عادات هستیم ، هر چند از نظر ایدیولوژیک نسبت به گذشته آزاد هم باشیم ؟ ظاهرا" نباید آنچه هستیم را ظاهر سازیم ! چون در مقابل ما جامعه ای سنتی و به شدت احساسی قرار دارد که به تعبیر معروف " آسیب می بیند " چیزیکه من هنوز آنر نشناخته ام ؛ اینجاست که شخصیت باطنی دیگر در داخل ما شکل می گیرد و به اجبار شکل می گیرد(رفتار کردار و پندار ما ) مطابق خواست دیگران باشد ، در حالیکه شخصیت و جوهر اصلی ما در درون ماست و ممکن هیچ کسی آنرا نمی شناسد حتی خود پدیده گاهی مشکوک می شود نسبت به آنچه که در خود می بیند ، چون هیچ شباهتی با ظاهر و باورهای برونی ندارد و در یک گفتمان فرسایشی در خود هویت سر گردان است .
مثلآ: آیا کسی میتواند آنچه هست را ظاهر بساز؟ آنچه می اندیشد ، آنچه باور دارد و آنچه می خواهد ؟ نخیر ظاهرا" همان چهره ظاهری ما است که ممکن با چهره باطنی خیلی فاصله داشته باشد و یا ممکن هیچ توافقی نداشته باشند ، اینجاست که ما باید برای دیگران زندگی کنیم ، نه برای خود. 
ممکن سوالی خلق شود که آن دیگر " شخصیت باطنی " جزء مسایل شخصی محسوب و بیانش نا ممکن ، اما اینطور نیست ، باور ها و چیزیهایکه رفتارمان را جهت می دهند و در تعاملات اجتماعی نا گزیر به آن هستیم جدا از مسئله شخصی اند. 
من تعداد زیادی را به این سرشت دیده و ملاقات کرده ام ،وقتی از فضای رسمی کمی خودمانی می شویم ، یک انسان عجیبی در درونش در یک تلاطم نا خواسته سر گردان است ، باور کنید اگر کمترین عاطفه انسانی وجود داشته باشد ؛ اندوهگین می شوی ، و رفیق اصلی ات همان انسان دومی است ، فکر می کنی این همنوع خودم چقدر ظالمانه خاموش نشسته، و اما جالب! اینجا جایکه خودم هستم ، درست من خودم بیشتر از آن سرگردانم و پدیده درونی خود ام را سالها در قفس تنگ به حصار بسته ام!

/ 0 نظر / 71 بازدید