.پنج ولسوالی در محاصره طبیعت

.پنج ولسوالی در محاصره طبیعت.
در اطراف واکناف نقاط دور دست این جغرافیا پر افتخار مردم زندگی میکنند که در هر گونه مزایای زندگی محروم اند.در شرایط موجودکه بشر قادر است که فضا را تسخیر کندپنج ولسوالی دروازها از ولسوالی خواهان الی مایمی اکنون در محاصره طبیعت قرار داشته بنا بر خیزش دریا چه ها وریزش برف سنگین کاملأ راه به روی باشندگان این ولسوالی ها مسدود گردیده وده ها تن از محصلین اناث وذکور بخاطر ادامه تحصیل عازم مرکز میگردند ودر این مسیر مشکیل گزر با تحمل مشکیلات طاقت فرسا ورنج درد فراوان عاشقانه بخاطر ادامه تحصیل به سو دانشگاه می شتابند ای کسانیکه در اریکه قدرت تکیه زده ید دلتان به دخترا و پسر معصوم این دیار محروم نمی سوزد که پای پیاده از سر دروازها الی مرکز ولایت بدخشان مدت چهارده روز راه را پیاده طی میکنند .. پدر نمرده ز حال یتیم چه میداند
( نویسنده عازم رستمی )
Foto: ‎.پنج ولسوالی در محاصره طبیعت.در اطراف واکناف نقاط دور دست این جغرافیا پر افتخار مردم زندگی میکنند که در هر گونه مزایای زندگی محروم اند.در شرایت موجودکه بشر قادر است که فضا را تسخیر کندپنج ولسوالی دروازها از ولسوالی خواهان الی مایمی اکنون در محاصره طبیعت قرار داشته بنا بر خیزش دریا چه ها وریزش برف سنگین کاملأ راه به روی باشندگان این ولسوالی ها مسدود گردیده وده ها تن از محصلین اناث وذکور بخاطر ادامه تحصیل عازم مرکز میگردند ودر این مسیر مشکیل گزر با تحمل مشکیلات طاقت فرسا ورنج درد فراوان عاشقانه بخاطر ادامه تحصیل به سو دانشگاه می شتابند ای کسانیکه در اریکه قدرت تکیه زده ید دلتان به دخترا و پسر معصوم این دیار محروم نمی سوزد که پای پیاده از سر دروازها الی مرکز ولایت بدخشان مدت چهارده روز راه را پیاده طی میکنند .. پدر نمرده ز حال یتیم چه میداند   ( نویسنده عازم رستمی )‎
/ 0 نظر / 21 بازدید